privacybeleid

Bridgeclub de Honneur in Doetinchem (hierna De Honneur) is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (hierna BridgeBond). De Honneur respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Uw relatie met ons en de BridgeBond.

Wij zijn lid van de BridgeBond omdat onze club het doel van de BridgeBond (bridge bevorderen) onderschrijft en we van de diensten van de BridgeBond gebruik maken. De BridgeBond kent afzonderlijke bridgedistricten en onze club is ook lid van een bridgedistrict, t.w. Midden en Oost Gelderland. Indien u lid wordt van bridgeclub De Honneur, levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum en sekse. Deze persoonsgegevens voeren wij in in de ledenadministratie van de BridgeBond.

Het is mogelijk dat u bij lid worden al beschikt over een NBB-Lidnummer. In dat geval stelt de BridgeBond uw persoonsgegevens voor onze club beschikbaar en hoeven deze niet apart aangeleverd te worden. Indien u geen lid van ons bent en geen NBB-Lidnummer heeft, maar wel bij ons deelneemt aan een bridgedrive waarbij we het NBB-Rekenprogramma© 1) gebruiken, dan verkrijgen wij en de BridgeBond via deze weg uw naam (en eventueel contactgegevens). Indien u lid bent van De Honneur leveren we u verschillende diensten, mede omdat we bij de BridgeBond zijn aangesloten. In dit kader ontvangt u onder meer een NBB-Lidnummer. De BridgeBond koppelt uw NBB-Lidnummer aan deelnamegegevens en uw prestatie- en bridgecompetenties waarover de BridgeBond beschikt. Uitgebreide informatie over het NBBLidmaatschap en het gebruik van het NBB-Lidnummer kunt u raadplegen via www.bridge.nl.

1) Het NBB-Rekenprogramma© wordt op basis van een licentieovereenkomst met de BridgeBond gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive, zorgt voor het wedstrijdschema en loopbriefjes, registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de uitslag. Alle verzamelde wedstrijdgegevens worden doorgegeven aan de NBB-Uitslagenservice van de BridgeBond.

Doeleinden waarvoor wij en de BridgeBond persoonsgegevens verwerken

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, al dan niet via de
BridgeBond, om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

 • onze clubmiddagen/avonden en overige activiteiten van ons en de BridgeBond, het
  opstellen van een meesterpuntenklassement of het bevorderen van het sociale contact
  tussen onze clubleden;
 • de Uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde
  wedstrijdverloop en uitslag);
 • onze Clubwebsite: https://7071.bridge.nl/
 • toezending van het verenigingsblad Bridge, nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige
  informatie over bridge;
 • alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van ons of de
  BridgeBond, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;
 • de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;
 • eventuele bestellingen bij de Bridge- en Boekenshop (leden ontvangen korting);
 • afspraken uit overeenkomsten met ons of de BridgeBond, waarbij in het bijzonder
  gedacht wordt aan:
  – de lidmaatschapsovereenkomst (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn – die ook verwijzen naar de reglementen van de BridgeBond);
  – de algemene voorwaarden die van toepassing worden als je inlogt via MijnNBB bij de BridgeBond en/of bij de BridgeBond gelieerde organisaties;
  – de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het NBB-Rekenprogramma© wordt georganiseerd en uitgerekend.
 • onze financiële administratie (contributies etc.) en die van de BridgeBond;
 • het verwezenlijken van historische doelen.

MijnNBB, het NBB-Rekenprogramma©, de NBB-Uitslagenservice en onze, door de BridgeBond beschikbare gestelde, NBB-Clubsite zijn belangrijke digitale instrumenten van de BridgeBond die aan ons, ons bridgedistrict en de BridgeBond ter beschikking staan waarmee uw persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt voor ieders eigen doeleinden, en beperkt tot voor zover als zij daartoe gerechtigd zijn. Onze club heeft naast de NBB-clubsite geen eigen website waar persoonsgegevens op verwerkt worden.

Wij, ons bridgedistrict en de BridgeBond verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub bridge te organiseren e te beoefenen en om de beoefening van de bridgesport in Nederland goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij, ons bridgedistrict en de BridgeBond deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

Verwerkingen door De Honneur

 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verwerkt door De Honneur. Deze worden
hieronder toegelicht.

01. Het versturen van e-mails
De Honneur gebruikt e-mail voor contact met zijn leden, o.a. voor nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bridgedrives en activiteiten, of voor het verkrijgen van vrijwilligers etc. Hiervoor worden je naam en e-mailadres bewaard. Het versturen van e-mails geschied via DeHonneur.nl.

02. De ledenadministratie
De persoonlijke gegevens van de leden van De Honneur staan opgeslagen en worden verwerkt in een systeem van de NBB. Leden kunnen zelf de persoonlijke gegevens muteren in dat systeem (www.mijnnbb.nl). De Honneur bewaart daarnaast naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer voor het voeren van de financiële administratie in Excel. Daarnaast houden we bij of een lid meedoet aan de ‘Meedoenarrangement’ van de Gemeente Doetinchem, omdat dit een afwijkende financiële afhandeling vraagt.

03. Lief-en-leed
De Lief-en-Leed commissie bewaart de NAW gegevens en de geboortedatum van onze leden voor het verzenden van een kaart of attentie indien een bepaalde leeftijd bereikt wordt. Hiervoor gebruikt de commissie Excel.

04. Werkzaamheden bestuur
Ten behoeve van gezamenlijke toegang tot documenten en het efficiënt delen van documenten gebruikt het bestuur van De Honneur Dropbox. Incidenteel kunnen daar persoonsgegevens opgeslagen worden, bijvoorbeeld indien er met een lid gecorrespondeerd
is.

05. De ledenlijst
NAW, telefoonnummer en e-mailadres van de leden staan op de Bonds-website van De Honneur (www.nbbclubsites.nl/club/7071). Het doel daarvan is dat leden elkaar kunnen benaderen om bv met elkaar te spelen of mee te rijden. De ledenlijst is alleen toegankelijk voor leden van De Honneur na inloggen met lidnummer en wachtwoord.

06. Backups
Er worden na iedere bridgedrive back-ups gemaakt van het Bridge-rekenprogramma op Dropbox. Dit betreft NAW-gegevens, geboortedatum en de uitslagen. Alleen de leden van de technische commissie hebben toegang tot deze gegevens.

Bewaartermijnen
Wij en de BridgeBond bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en hebben, zoals de wet voorschrijft, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, gebaseerd op de risico’s die de verwerking van persoonsgegevens met zich mee brengt, t.w.:

 • Wifi-routers zijn beveiligd met een (niet-standaard) wachtwoord.
 • De ledenadministratie in Excel is beveiligd met een wachtwoord.
 • Bij mailings worden de e-mailadressen van de leden verborgen gehouden.

Leden die via De Honneur toegang hebben tot jouw gegevens worden geïnformeerd hoe veilig omgegaan moet worden met die persoonsgegevens. De BridgeBond heeft ook veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door hen worden verwerkt. Bovendien heeft de BridgeBond over hun informatiebeveiliging met leveranciers afspraken gemaakt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de BridgeBond over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. De Honneur heeft de maatregelen en protocollen van de BidgeBond niet gecontroleerd.

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij ons als bij de BridgeBond. U kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen via www.mijnNBB.nl. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons, het bridgedistrict of van de BridgeBond zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijk en verwerker

Veel persoonsgegevens worden door de NBB geregistreerd. Hiervoor is de NBB verantwoordelijk en is De Honneur verwerker. Dit geldt onder meer voor de software die we gebruiken ter ondersteuning van de zittingen en de loopbriefjes. Voor de hierboven opgesomde gegevens in eigen registraties, al dan niet uit de administratie van de NBB overgenomen, is De Honneur verantwoordelijk. Daarom gebruiken we alleen de gegevens die we nodig hebben voor een bepaald doel en zorgen wij voor beveiliging.
Datalekken

De Honneur houdt een register van datalekken bij. Er is sprake van een datalek als er een beveiligingsincident heeft plaats gevonden dat (mogelijk) ernstige gevolgen heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan diefstal van persoonsgegevens of een infectie met gijzelsoftware, maar ook het per ongeluk wissen van gegevens. Indien de situatie daar om vraagt zal De Honneur het datalek melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, en soms ook aan jou.

Contact

Heeft u een vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze clubsecretaris. Contactgegevens zijn te vinden op onze clubsite.